Main Categories

Sulphur Dyes
Azoic Dyes
Acid dyes
optical brightener
1.300,00 US$ - 2.000,00 US$/Tấn hệ mét
1.0 Tấn hệ mét(Min. Order)
1,50 US$ - 2,00 US$/Kilogram
500.0 Kilogram(Min. Order)
3,00 US$ - 15,00 US$/Kilogram
250 Kilogram(Min. Order)
5,00 US$ - 10,00 US$/Kilogram
500 Kilogram(Min. Order)
3,50 US$/Kilogram
500 Kilogram(Min. Order)
2.000,00 US$ - 2.100,00 US$/Tấn hệ mét
1 Tấn hệ mét(Min. Order)
1,00 US$ - 3,00 US$/Kilogram
250 Kilogram(Min. Order)
4,50 US$ - 7,00 US$/Kilogram
500.0 Kilogram(Min. Order)
2,00 US$ - 3,00 US$/Kilogram
500 Kilogram(Min. Order)
Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm

New Product

2.500,00 US$ - 2.580,00 US$/Tấn hệ mét
5.0 Tấn hệ mét(Min. Order)
1.300,00 US$ - 2.000,00 US$/Tấn hệ mét
1.0 Tấn hệ mét(Min. Order)
8,15 US$/Kilogram
500 Kilogram(Min. Order)
18,50 US$ - 20,00 US$/Kilogram
500 Kilogram(Min. Order)
3,00 US$ - 3,50 US$/Kilogram
500.0 Kilogram(Min. Order)
5,00 US$ - 6,50 US$/Kilogram
500.0 Kilogram(Min. Order)
2,50 US$ - 3,50 US$/Kilogram
500.0 Kilogram(Min. Order)
5,00 US$ - 7,50 US$/Kilogram
500.0 Kilogram(Min. Order)